Quản lý dịch vụ

Khái quát chức năng

Chức năng cho phép người dùng quản lý dịch vụ ngay trên mobile app.

Quy trình truy cập và sử dụng chức năng

Để sử dụng chức năng này trước hết người dùng phải đăng nhập thành công vào ứng dụng BOS với tài khoản và mật khẩu được cấp.

Bước 1: Truy cập vào "Mobile app" >> "Menu"

Bước 2: Chọn "Danh sách dịch vụ"

* TH1: Xem thông tin dịch vụ

Bước 3: Nhấn vào icon xem chi tiết ()

Kết quả

(1) Thông tin chi tiết dịch vụ được hiển thị

* TH2: Thêm thông tin dịch vụ

Bước 3: Nhấn vào icon thêm ()

Bước 4: Nhập thông tin dịch vụ

Bước 5: Nhấn nút "Tạo dịch vụ"

Kết quả

(1) Thông tin dịch vụ mới được thêm vào hệ thống

* TH3: Cập nhật thông tin dịch vụ

Bước 3: Nhấn vào icon cập nhật ()

Bước 4: Nhập thông tin dịch vụ

Bước 5: Nhấn nút "Lưu"

Kết quả

(1) Thông tin dịch vụ được cập nhật

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>