Danh Sách Dịch Vụ

1) Khái quát chức năng

Quản lý danh sách dịch vụ là chức năng thuộc phân hệ vận hành. Chức năng cho phép người dùng thêm, sửa, xóa,... các danh sách dịch vụ thuộc những nhóm dịch vụ và hệ thống tương ứng khác nhau để người dùng có thể nắm rõ thông tin và dễ dàng quản lý.

Định nghĩa thuật ngữ

 

STT

Thuật ngữ

Định nghĩa

1

Dịch vụ

Là các dịch vụ được cung cấp trong dự án

Ví dụ: dịch vụ vệ sinh, dịch vụ dọn nhà,...

2

Hệ thống

Là các hệ thống lớn trong đó cần có nhiều dịch vụ, dịch vụ, vật tư và con người để vận hành

Ví dụ: hệ thống chiếu sáng, hệ thống điện, hệ thống vệ sinh,...

3

Nhóm dịch vụ

Phân nhóm nhỏ hơn của “Hệ thống” để có thể quản lý, vận hành dự án dễ dàng hơn.

Ví dụ: hệ thống chiếu sáng sẽ có: hệ thống chiếu sáng sảnh, hệ thống chiếu sáng đường đi,...

2) Quy trình hoạt động

Bước 1: Tại menu “Vận hành” >> chọn “Dịch vụ” >> “Danh sách dịch vụ”

Màn hình quản lý danh sách hệ thống dịch vụ

* TH1: Tạo dịch vụ mới

Bước 2: Nhấn vào nút “Thêm dịch vụ”

Màn hình quản lý danh sách hệ thống dịch vụ

Bước 3: Nhập thông tin của hệ thống mới sau đó nhấn “Tạo dịch vụ”. Người dùng có thể nhấn “Hủy bỏ” để hủy thao tác đang thực hiện.

Màn hình thêm mới dịch vụ (1)

Màn hình thêm mới dịch vụ (2)

Kết quả

Dịch vụ mới được tạo thành công sẽ hiện tại danh sách dịch vụ.

Màn hình danh sách dịch vụ

* TH2: Cập nhật dịch vụ hiện có

Bước 2: Nhấn vào nút “Sửa” trên dòng dữ liệu muốn cập nhật

Màn hình danh sách dịch vụ

Bước 3: Nhập thông tin của tài sản và nhấn “Lưu”. Người dùng có thể nhấn “Hủy” để hủy thao tác đang thực hiện.

 

Màn hình chỉnh sửa thông tin dịch vụ (1)

Màn hình chỉnh sửa thông tin dịch vụ (2)

Kết quả

Thông tin dịch vụ sẽ được cập nhật

Màn hình danh sách dịch vụ

TH 4: Xuất mã QR của dịch vụ

Bước 2: Nhấn vào nút “Xuất QR”

Màn hình danh sách dịch vụ

Kết quả

Danh sách mã QR hiển thị

Màn hình danh sách mã QR của dịch vụ

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>