Tổng Hợp Công Nợ Phải Thu

1) Khái quát chức năng

Tổng hợp công nợ phải thu là tính năng phân hệ thu chi, chức năng cho phép người dùng xem tổng hợp chi tiết thông tin thu chi của từng căn hộ bao gồm cả số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ.

2) Quy trình hoạt động

Bước 1: Tại phân hệ “Thu chi” >> “Tổng hợp thu chi” >> “Tổng hợp công nợ phải thu”

Màn hình thống kê danh sách tổng hợp công nợ phải thu

* TH1: Xem chi tiết thông tin thu chi của từng căn hộ

Bước 2: Tại căn hộ cần xem >> “Xem” >> Hiện thông tin chi tiết công nợ phải thu theo khách hàng >> Nhấn “Quay lại” để quay về màn hình trước đó.

Màn hình thống kê danh sách tổng hợp công nợ phải thu

Màn hình thông tin chi tiết công nợ phải thu

* TH2: Xuất báo cáo

Bước 2: Chọn “Xuất báo cáo” >> Danh sách tổng hợp công nợ sẽ tải về máy dưới dạng excel. Thông báo tải thành công sẽ hiện góc trên bên phải màn hình.

Màn hình thống kê danh sách tổng hợp công nợ phải thu

Màn hình thống kê danh sách tổng hợp công nợ phải thu

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>