Chi Theo Hợp Đồng Đã Ký

1) Khái quát chức năng

Chi theo hợp đồng đã ký là tính năng phân hệ thu chi, chức năng cho phép người dùng tạo phiếu chi theo hợp đồng đã ký với cư dân.

2) Quy trình hoạt động

Bước 1: Tại phân hệ “Thu chi” >> “Hoạt động chi” >> “Chi theo hợp đồng đã ký”

Màn hình thống kê danh sách chi theo hợp đồng đã ký

* TH1: Tạo phiếu chi

Bước 2:  “Tạo phiếu chi” >> “Thông tin” >> điền thông tin đầy đủ >> “Chi tiết” >> điền đầy đủ thông tin chi tiết

Màn hình thống kê danh sách chi theo hợp đồng đã ký

Màn hình thông tin tạo phiếu chi (1)

Màn hình thông tin tạo phiếu chi (2)

Màn hình chi tiết phiếu chi

Lưu ý: Khi ấn “Lưu nháp” thì thông tin đã lưu có thể điều chỉnh, ấn “Ghi nhận” thông tin đã lưu không thể điều chỉnh.

Màn hình chi tiết phiếu chi

Kết quả

Sau khi chọn “Ghi nhận”/“Lưu nháp”, phiếu thu đã lưu sẽ hiện tại danh sách chi theo hợp đồng đã ký.

Màn hình thống kê danh sách chi theo hợp đồng đã ký

* TH2: Chỉnh sửa phiếu chi theo hợp đồng đã ký (khi phiếu được lưu nháp)

Bước 2: Chọn “Chỉnh sửa” >> Chỉnh sửa thông tin >> “Ghi nhận”/”Lưu nháp”

Màn hình thống kê danh sách chi theo hợp đồng đã ký

Kết quả

Sau khi chỉnh sửa và chọn “Ghi nhận”/“Lưu nháp”, phiếu chi đã lưu sẽ hiện tại danh sách chi theo hợp đồng đã ký.

Màn hình thống kê danh sách chi theo hợp đồng đã ký

* TH3: Xóa phiếu chi theo hợp đồng đã ký

Bước 2: Tại phiếu cần xóa >> Chọn xóa >> Nhập lý do xóa >> “Xóa”

Màn hình thống kê danh sách chi theo hợp đồng đã ký

Màn hình xóa phiếu chi theo hợp đồng đã ký

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>