Import Data Danh Sách Xe

1) Khái quát chức năng

Import data là chức năng thuộc phân hệ quản lý. Giúp người dùng import hàng loạt thông tin xe cư dân đăng ký vào hệ thống để quản lý. Import data sẽ giúp đảm bảo độ chính xác thông tin các xe cư dân đăng ký, rút ngắn thời gian so với việc nhập liệu thủ công.

2) Quy trình Import data danh sách xe

Để bắt đầu sử dụng tính năng "Import data danh sách xe" bạn cần đăng nhập vào Pihome và thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tại menu “Quản lý” >> Chọn “Import dữ liệu” >> chọn “xe” >> chọn “Import xe”.

Màn hình trang import data xe

Bước 2: Chọn “Tòa nhà” và tải lên tập tin. 

Mô tả dữ liệu

 Toàn nhà

 Chọn tòa nhà cần import danh sách xe

 Tập tin

 Tải lên tập tin danh sách xe cần import. Tập tin tải lên phải đúng định dạng so với   file mẫu 

 

Màn hình trang import data xe

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin >> Bấm nút “Tạo” để hoàn tất hoặc bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thao tác.

Màn hình trang import datta xe

3) Kết quả sau khi Import data

Tại màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Thành công” và tại màn hình Import xe sẽ xuất hiện một dòng thông tin về data vừa được import.

Màn hình thông báo import data xe thành công.

Màn hình trang import data xe.

Màn hình danh sách xe hiển thị data vừa được import.

4) Hướng dẫn tải file Excel mẫu

Tại trang Import xe >> Chọn “Tải file mẫu”.

Màn hình trang Import xe.

  • Các cột màu đỏ là trường bắt buộc.
  • Các cột có hướng dẫn nhập dữ liệu ở phần comment ở tên cột, bạn có thể xem comment để hiểu cách nhập dữ liệu.

Màn hình Excel file mẫu của data danh sách xe.

Note:

  • Để Import data danh sách xe, bạn cần tải về mẫu file của Pihome bằng cách bấm nút “Tải file mẫu” và nhập các thông tin theo thứ tự trong file mẫu.
  • Không thể “Xóa” data danh sách xe khi đã import thành công. Được “Chỉnh sửa” data danh sách xe ở trang Danh sách xe.  

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>