Tổng Quan Phân Hệ Thu Chi

Phân hệ thu chi sẽ vận hành các thông tin liên quan đến

  • Danh sách phiếu thu
  • Danh sách chi
  • Báo cáo tháng
  • Báo cáo ngày
  • Báo cáo tổng hợp
  • Tín dụng dự án

Màn hình quản lý

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>