Điều Chỉnh Phí Xe

* Nguyên nhân: Danh sách xe bị thiếu/dư 1 xe cư dân đã đăng ký/huỷ nhưng chưa được cập nhật tại thời điểm tính phí

* Phương án xử lý

Bước 1: Cập nhật danh sách xe.

  • Quản lý dự án/ Danh sách xe/ Huỷ| Thêm mới xe
  • Nhập hết các trường dữ liệu lương ứng trong từng trường hợp.
  • Kiểm tra lại thông tin danh sách xe

Màn hình Huỷ dịch vụ đăng ký xe

Màn hình Đăng ký thêm mới xe đăng ký

Bước 2:  Xóa phí sai

Màn hình xoá phí xe sai

Bước 3:  Tạo lại phí

  • Quản lý dự án/Danh sách xe/Tạo phí giữ xe
  • Nhập các thông tin làm cơ sở ra phí: Tháng tính phí/Block/căn hộ
  • Kiểm tra nhanh bảng chi tiết phí theo từng chiếc xe
  • Lưu

Sau khi tạo phí, người dùng vào Phí nước để kiểm tra/ Duyệt phí

 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>