Quản Lý Vật Tư

1) Khái quát chức năng

Quản lý vật tư là chức năng thuộc phân hệ vận hành. Chức năng cho phép người dùng thêm, sửa, xóa,... các vật tư thuộc những nhóm vật tư và thương hiệu khác nhau để người dùng có thể nắm rõ thông tin và dễ dàng quản lý

Định nghĩa thuật ngữ

 

STT

Thuật ngữ

Định nghĩa

1

Vật tư

Là các vật tư tiêu hao của dự án, được nhập, xuất kho và sử dụng trong suốt quá trình vận hành dự án

Ví dụ: bóng đèn, dây điện, chổi,...

2

Nhóm vật tư

Là các nhóm lớn để gom nhóm các vật tư trong quá trình quản lý.

Ví dụ: nhóm vật tư vệ sinh, nhóm vật tư chiếu sáng,...

3

Thương hiệu

Thương hiệu mà vật tư đó được định danh trên thị trường

Ví dụ: Điện Quang, Philips,...

2) Quy trình hoạt động

Bước 1: Tại menu “Vận hành” >> chọn “Vật tư-kho” >> “Vật tư”

Màn hình quản lý danh sách vật tư

* TH1: Tạo vật tư mới

Bước 2: Nhấn vào nút “Thêm vật tư”

Màn hình quản lý danh sách vật tư

Bước 3: Nhập thông tin của hệ thống mới sau đó nhấn “Tạo dịch vụ”. Người dùng có thể nhấn “Hủy bỏ” để hủy thao tác đang thực hiện.

 

Màn hình thêm mới vật tư

Kết quả

Dịch vụ mới được tạo thành công sẽ hiện tại danh sách vật tư.

Màn hình danh sách vật tư

* TH2: Cập nhật vật tư hiện có

Bước 2: Nhấn vào nút “Sửa” trên dòng dữ liệu muốn cập nhật

Màn hình danh sách vật tư

Bước 3: Nhập thông tin của tài sản và nhấn “Lưu”. Người dùng có thể nhấn “Hủy” để hủy thao tác đang thực hiện.

Màn hình chỉnh sửa thông tin vật tư

Kết quả

Thông tin vật tư sẽ được cập nhật

Màn hình danh sách vật tư

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>