Push Notification

Là tính năng để tạo thông báo trên app cư dân với mục đích nhắc cư dân xem những cập nhật từ Ban Quản lý: phí, tin tức, thông báo, sổ tay cư dân, ...

Cách Push Notification:

  • Bước 1: Xác định ID bài viết tin tức, thông báo phí, thông báo, sổ tay cư dân ... cần thông báo bằng cách nhấp vào nút sửa tương ứng ở bài viết tin tức, phiếu thông báo tổng, thông báo, sổ tay cư dân. Tại cuối dòng URL của bài viết sẽ có chữ id = “giá trị” ( VD: id = 30)

  • Bước 2: Tạo Push Notification: Trong tương tác app cư dân → Chọn Push Notification → Chọn chung cư/ block/ căn hộ cần push thông báo ( nếu chọn chung cư bỏ trống block căn hộ thì thông báo sẽ được xuất hiện trên tất cả các điện thoại có đăng nhập app của chung cư đó. Nếu chọn Block thì sẽ chỉ push riêng cho các cư dân trong block, nếu chọn căn hộ thì sẽ chỉ push tới những cư dân trong căn hộ) → Nhập tiêu đề, chọn loại thông báo, nhập giá trị id, và nhập mô tả của thông báo push sau đó chọn nút push notification.

                                                                                                                       

 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>