Tin tức

​​​​​​Quản lý tin tức

Tạo tin tức: Tại mục thông tin và truyền thông → chọn quản lý tin tức → chon đăng tin đính kèm hình ảnh, chọn chung cư nhập tiêu đề tin tức → chọn lịch đăng tin tức từ ngày đến ngày → nhập mô tả và nhập nội dung tin tức → tích chọn hiển thị và thứ tự hiển thị sau đó lưu lại. Sau khi tạo tin tức xong người dùng có thể push thông báo lên app nhắc cư dân xem. (xem hướng dẫn ở mục quản lý tương tác app)

Sửa tin tức: Tại dòng tin tức cần cập nhật thông tin, chọn nút sửa ở cuối dòng tin tức sau đó cập nhật lại thông tin và lưu lại

Xoá tin tức: Tại dòng tin tức cần xoá, người dùng chọn nút xoá. Nếu người dùng không muốn xoá tin tức mà chỉ không cho tin tức hiển thị thì nhấp chuột vào nút tích xanh tương ứng với tin tức ở cột hiển thị để chuyển thành dấu x màu đỏ.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>