Tổng Quan Về Phân Hệ Quản Lý

Phân hệ quản lý sẽ quản lý các thông tin liên quan đến 

  • Danh sách căn hộ
  • Danh sách dân cư
  • Hội thoại
  • Công nợ
  • Thông báo phí
  • Danh sách đặt tiện ích
  • Danh sách nhóm dịch vụ
  • Danh sách dịch vụ
  • Danh sách cung cấp

Màn hình phân hệ quản lý

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>