Quản Lý Đề Xuất

1) Khái quát chức năng

Quản lý đề xuất tài sản là chức năng thuộc phân hệ vận hành. Chức năng cho phép người dùng đề xuất về bảo trì, sửa chữa, mua sắm vật tư,... lên ban quản trị khi cần thiết.

2) Quy trình hoạt động

Bước 1: Tại menu “Vận hành” >> chọn “ Tài sản” >> “Danh sách tài sản”

Màn hình quản lý phiếu đề xuất

* TH1: Thêm phiếu đề xuất

Bước 2: Nhấn vào nút “Thêm phiếu đề xuất”

Màn hình quản lý phiếu đề xuất

Bước 3: Nhập thông tin của hệ thống mới sau đó nhấn “Thêm mới”. Người dùng có thể nhấn “Hủy bỏ” để hủy thao tác đang thực hiện.

Màn hình thêm phiếu đề xuất (1)

Màn hình thêm phiếu đề xuất (2)

Màn hình thêm phiếu đề xuất (3)

Kết quả

Phiếu đề xuất mới được tạo thành công sẽ hiện tại màn hình quản lý phiếu đề xuất.

Màn hình quản lý phiếu đề xuất

* TH2: Chỉnh sửa phiếu đề xuất

Bước 2: Nhấn vào phiếu đề xuất cần sửa

Màn hình quản lý phiếu đề xuất

Bước 3: Nhấn “Chỉnh sửa” >> Nhập thông tin cần chỉnh sửa >> “Điều chỉnh”

Màn hình chi tiết phiếu đề xuất

Màn hình chỉnh sửa thông tin phiếu đề xuất

Kết quả

Thông tin của phiếu đề xuất sẽ được cập nhật sẽ được cập nhật

Màn hình danh sách tài sản

 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>