Báo cáo

Báo cáo

Báo cáo cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết số dư đầu kỳ, phí phát sinh trong kỳ, đã thanh toán và công nợ còn lại của từng căn hộ.

Các thao tác liên quan tới báo cáo gồm:

  • Tạo báo cáo: ở thanh menu chọn Quản lý phí → Báo cáo → Chọn chung cư và nhập tháng cần tạo báo cáo → Xem báo cáo.
  • Tuỳ chọn thêm các công cụ Lưu báo cáo, in báo cáo, export báo cáo ra file excel

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>