Gạch Nợ Khoản Thu CHưa Xác Định

1) Khái quát chức năng

Khi khoản thu chưa rõ nguồn thu (cư dân không cung cấp thông tin căn hộ), thì tiền sẽ vào khoản tạm thu chưa xác định và không thể gạch nợ --> BQL tiến hành gạch nợ sau khi biết được thông tin căn hộ. 

2) Quy trình thực hiện

Biểu đồ gạch nợ khoản thu chưa xác định 

* Tạo phiếu thu khi chưa xác định được thông tin căn hộ

Bước 1: Tại phân hệ “Thu chi” >> “Hoạt động thu” >> Chọn mục cần thu tương ứng >> “Tạo phiếu thu” >> Điền “Thông tin” và “Chi tiết” phiếu thu >> “Ghi nhận” 

Màn hình thu trả trước

Lưu ý: Tại mục “Nguồn thu”, tích chọn vào “Khoản thu chưa xác định” 

Màn hình thông tin phiếu thu

Màn hình chi tiết phiếu thu

* Khi xác định thông tin căn hộ

Bước 2: Tại phiếu thu cần thêm thông tin căn hộ >> “Nạp vào căn hộ” >> Điền thông tin căn hộ >> “Lưu” 

Màn hình thu trả trước

Màn hình thêm thông tin căn hộ

Bước 3: Tiến hành gạch nợ tại phân hệ “Quản lý”, tìm căn hộ cần gạch nợ >> Gạch nợ tại đây

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>