Kiểm tra Giao Dịch Bảo Kim

Khi phát sinh 1 giao dịch trên Bảo Kim, để kiểm tra giao dịch đó người dùng cần thực hiện: 

Bước 1: Kiểm tra phiếu thu

Tại phân hệ “Quản lý” >> “Quản lý phí” >> “Phiếu thu”, kiểm tra nội dung chuyển khoản có hiện tại mục “Phiếu thu” không. 

Màn hình phiếu thu 

Bước 2: Kiểm tra đối soát

“Quản lý phí” >> “Đối soát”, xem mục “Đối soát” đã ghi nhận thông tin mã giao dịch đã chuyển khoản chưa. 

Màn hình đối soát (do đây là dự án mẫu nên không có giao dịch phát sinh) 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>