Book dịch vụ

Trường hợp cư dân không sử dụng ứng dụng di động nhưng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thì BQL book dịch vụ thay cho cư dân.

Để book dịch vụ người dùng vào quản lý dịch vụ → chọn book dịch vụ → chọn loại dịch vụ → chọn dịch vụ chi tiết → chọn chung cư block căn hộ → Mô tả yêu cầu → chọn nhà cung cấp và số lượng dịch vụ mốc thời gian cung cấp dịch vụ đính kèm hình ảnh nếu có và lưu lại.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>