Cài đặt chung cư (Dự án)

a. Tạo mới chung cư

Khi công ty quản lý bắt đầu thiết lập dữ liệu quản lý chung cư (chỉ tài khoản công ty quản lý được tạo mới chung cư).

Thực hiện tạo chung cư theo các bước như sau:

  • Từ thanh Menu, chọn Chung cưTạo mới

  • Nhập thông tin cho chung cư, bao gồm: các thông tin chung (mã chung cư, email, số đt..), cài đặt chi phí (phí quản lý, phí điện, phí nước, phí xe, phí khác..) tích chọn ô các phí đó, cài đặt thông báo (nội dung đầu, chân phiếu thông báo, phiếu thu, email..), cài đặt nhân sự (tích chọn tài khoản các nhân sự được tham gia quản lý chung cư – các tài khoản này đã được tạo trong mục 9. Tài khoản).
  • Nhấn Lưu để lưu các thông tin vừa tạo.

b. Sửa thông tin chung cư

Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung các thông tin đã cài đặt trước đó.  

  • Từ thanh Menu, chọn Chung cư → Chọn thao tác Sửa phía cuối dòng chung cư.

  • Điều chỉnh, bổ sung các thông tin cần thiết → Lưu

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>