Đăng xuất app

Để cư dân thường xuyên cập nhật thông tin ở những tin tức quan trọng BQL cần đăng xuất app hết của cư dân sau đó cư dân đăng nhập vào thì dữ liệu sẽ được tải về theo những thông tin mới nhất. Thao tác đăng xuất app người dùng vào mục tương tác app cư dân → chọn chung cư cần đăng xuất app cư dân sau đó nhấn nút đăng xuất app cư dân.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>