Danh bạ chung cư

Là nơi cài đặt các số điện thoại (contact) của Ban quản lý để cư dân tiện liên hệ ngay từ App cư dân (hiển thị tại Tài khoản → Danh bạ)

a. Tạo mới

  • Từ thanh Menu → mục Cài đặt & Thông tin → Mục Danh bạn chung cư → Tạo mới
  • Nhập các thông tin cần thiết: chung cư, tên, phòng ban, số điện thoại, email, trạng thái hoạt động, hình ảnh (đính kèm file ảnh), thời gian hoạt động và ghi chú → Lưu

b. Sửa/Xóa

  • Từ thanh Menu → mục Cài đặt & Thông tin → Mục Danh bạn chung cư → Lọc contact cần sửa/xóa theo chung cư, tên, phòng ban…→ Chọn thao tác Sửa và sửa các nội dung đã cài đặt, nhấn Lưu
  • Thao tác tương tự khi muốn xoá → Chọn thao tác Xóa

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>