Danh sách book dịch vụ

Danh sách book dịch vụ là trang chứa các dịch vụ được cư dân đặt thông qua app. Tại đây ngay sau khi cư dân book thành công thì trên webapp sẽ xuất hiện thông báo để ban quản lý biết được loại dịch vụ cư dân đặt và thông tin liên hệ của cư dân (căn hộ, email, số điện thoại).

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>