Danh sách đặt chỗ

​​​​​​Danh sách đặt chỗ

Là nơi chứa các thông tin cư dân đặt tiện ích. Người dùng sẽ vào cập nhật thông tin hoặc thông báo cho các bộ phận liên quan trong BQL chung cư xử lý các yêu cầu tiện ích mà cư dân đã đăng ký.

Xác nhận tiện ích: Khi tiếp nhận yêu cầu đặt tiện ích của cư dân , BQL sẽ duyệt hoặc chuyển lịch đăng ký tiện ích và chuyển trạng thái “đã xác nhận”.

Hoàn thành tiện ích: BQL chuyển trạng thái sang “hoàn thành” khi đã hoàn thành cung cấp tiện ích cho cư dân.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>