Danh sách thu ngân

Danh sách thu ngân

Danh sách thu ngân thể hiện các khoản phí cư dân còn nợ. Dùng để gạch nợ phí cho cư dân khi cư dân thanh toán khoản phí.

Thanh toán phí:

  • Trường hợp 1: Cư dân thanh toán đủ số tiền phát sinh. Người dùng cần vào mục quản lý phí → Chọn danh sách thu ngân → Lọc căn hộ cần thanh toán → Chọn nút tất toán → Nhập hình thức thanh toán → Chọn nút tất toán. Để in phiếu thu xem ở mục lịch sử thu ngân.
  • Trường hợp 2: Cư dân thanh toán thiếu hoặc thanh toán dư. Người dùng cần vào mục quản lý phí → Chọn danh sách thu ngân → Lọc căn hộ cần thanh toán → Chọn nút thanh toán → Nhập số tiền thu thực tế theo từng mục phí tương ứng → Nhập hình thức thanh toán → Chọn nút thanh toán. Để in phiếu thu xem ở mục lịch sử thu ngân.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>