Dịch vụ

​​​​​​Dịch vụ

Mục dịch vụ giúp người dùng thêm được các dịch vụ nhỏ hơn vào trong nhóm dịch vụ và cài đặt các nhà cung cấp và mức giá....

Để tạo dịch vụ người dùng vào mục Quản lý dịch vụ → dịch vụ → Tạo mới → Chọn loại dịch vụ → Chọn chung cư → Nhập tên loại dịch vụ và mô tả, đính kèm ảnh đại diện cho loại dịch vụ → Lưu lại

                   

Tạo nhà cung cấp và giá: Sau khi tạo dịch vụ xong cần thêm nhà cung cấp và giá của các dịch vụ vừa mới tạo. Để thêm nhà cung cấp và giá người dùng vào dịch vụ → chọn nhà cung cấp → Chọn tạo →Chọn chung cư → Thêm logo nhà cung cấp, tên, mô tả giá kèm đơn vị sau đó lưu lại.

                                                           

Sửa dịch vụ: Ở cuối dịch vụ cần sửa chọn nút sửa sau đó cập nhật thông tin mới và lưu lại

Xoá dịch vụ: Để xoá dịch vụ ở cuối dòng loại dịch vụ cần xoá chọn nút xoá.

         

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>