GẠCH NỢ TỪ TỔNG TIỀN

Khái quát chức năng

Tính năng tự động phân bổ số tiền thu từ cư dân vào các khoản phí khác nhau trong 1 kỳ thu phí. Nếu số tiền thu dư ra thì sẽ được tự động cộng vào tín dụng của căn hộ, nếu số tiền không đủ sẽ được phân bổ tuần tự và thông báo cho người dùng trước khi xác nhận tạo phiếu thu.

Quy trình gạch nợ từ tổng tiền

Bước 1: Truy cập vào [Phân hệ Quản lý] >> [Quản lý phí] >> [Danh sách công nợ]

 

Bước 2: Chọn vào nút “Thanh toán” dòng dữ liệu muốn thực hiện gạch nợ

 

Bước 3: Nhập số tiền thực nhận, hệ thống sẽ phân bổ tiền vào các khoản phí:

Bước 4: Kiểm tra thông tin và thực hiện điều chỉnh (nếu có) và nhấn nút “Lưu lại” để xác nhận thao tác

 

Kết quả

Phiếu thu tương ứng với số tiền thực thu sẽ được tạo ra.

Dòng phí tương ứng ở màn hình [Phân hệ Quản lý] >> [Phí] sẽ được chuyển trạng thái thành [Đã thanh toán]

 

Ngoại lệ và ghi chú

Ghi chú:

- Nếu số tiền nộp vào sau khi cấn trừ công nợ còn thừa sẽ được cộng vào tín dụng của căn hộ có thể dụng số tiền này cấn trừ tiền phí vào tháng sau.

Ngoại lệ:

Trong trường hợp gạch nợ dư tiền hoặc thiếu tiền, hệ thống sẽ tự tính lại tổng tiền thực thu tại đây. Người dùng sau khi điều chỉnh các dòng phí, thấy số tiền trong "Tính lại" đã đúng số tiền thực thu thi cần ẩn vào nút Tính lại để cập nhật số tiền vào phiếu:

Sau khi ấn vào nút Tính lại, hệ thống sẽ tự cập nhật số tiền như điều chỉnh vào phiếu thu 

 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>