Import dữ liệu cư dân

Để import dữ liệu cư dân, thực hiện các bước sau:

  • Tải file mẫu import: Từ thanh Menu → Mục Import dữ liệu → Import cư dân → Nhấn Tải file mẫu
  • Thực hiện điền dữ liệu theo các trường thông tin trong file mẫu theo đúng quy định, định dạng được ghi chú hướng dẫn trong file, các trường thông tin bắt buộc: mã căn hộ, tên căn hộ, tên cư dân, giới tính, loại, quốc tịch, ngày dọn vào.
  • Import dữ liệu: Từ thanh Menu → Mục Import dữ liệu → Import cư dân → Chọn chung cư, block → đính kèm file dữ liệu vừa tạo → nhấn Import. 
  • Sau khi import xảy ra 2 trường hợp:

+ Import thành công: thông tin import sẽ được lưu lại lịch sử

+ Import không thành công: hệ thống báo lỗi và ghi lỗi trong file lỗi → tải file ghi lỗi → điều chỉnh lại cho chính xác (người dùng có thể liên hệ PiHome hỗ trợ nếu không xác định được lỗi) → thực hiện Import lại.

 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>