Import phí khác

Để import dữ liệu phí khác, thực hiện các bước sau:

  • Tải file mẫu import: Từ thanh Menu → Mục Phí → Phí khác → Nhấn Export → File mẫu phí khác.
  • Thực hiện điền dữ liệu theo các trường thông tin trong file mẫu, như: mã căn hộ, tên loại phí, phát sinh trong kỳ, tổng phải thu trong kỳ, nợ cuối kỳ, tháng thu phí (không nhập cột Đã thanh toán trong kỳ mà sẽ thực hiện thanh toán trong phần Quản lý phí).
  • Import dữ liệu: Từ thanh Menu → Mục Import dữ liệu → Import phí khác → Chọn chung cư, block, tháng tính phí → đính kèm file dữ liệu vừa tạo → nhấn Import. 
  • Sau khi import xảy ra 2 trường hợp:
    • + Import thành công: thông tin import sẽ được lưu lại lịch sử
    • + Import không thành công: hệ thống báo lỗi và ghi lỗi trong file lỗi → tải file ghi lỗi → điều chỉnh lại cho chính xác (người dùng có thể liên hệ PiHome hỗ trợ nếu không xác định được lỗi) → thực hiện Import lại.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>