Import phí nước

Để import dữ liệu nước, thực hiện các bước sau:

  • Tải file mẫu import: Từ thanh Menu → Mục Import dữ liệu → Import phí nước → Nhấn Tải file mẫu
  • Thực hiện điền dữ liệu theo các trường thông tin trong file mẫu theo đúng quy định, định dạng được ghi chú hướng dẫn trong file, trường thông tin màu đỏ là các trường thông tin bắt buộc. Trong tháng đầu tiên nhập phí lên hệ thống, người dùng cần nhập chỉ số cũ và chỉ số mới, từ tháng tiếp theo chỉ cần nhập chỉ số mới.
  • Import dữ liệu: Từ thanh Menu → Mục Import dữ liệu → Import phí nước → Chọn chung cư, block, tháng tính phí → đính kèm file dữ liệu vừa tạo → nhấn Import. 
  • Sau khi import xảy ra 2 trường hợp:
    • + Import thành công: thông tin import sẽ được lưu lại lịch sử
    • + Import không thành công: hệ thống báo lỗi và ghi lỗi trong file lỗi → tải file ghi lỗi → điều chỉnh lại cho chính xác (người dùng có thể liên hệ PiHome hỗ trợ nếu không xác định được lỗi) → thực hiện Import lại.

                       

                       

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>