Loại tiện ích

Loại tiện ích

Loại tiện ích là nơi chứa các tiện ích có cùng tính chất và đặc điểm. VD: loại tiện ích đăng ký chuyển đồ sẽ bao gồm tiện ích nhỏ như chuyển đồ vào chung cư, chuyển đồ ra khỏi chung cư…

Thêm loại tiện ích: Trong mục Tiện ích → Chọn tạo mới → Chọn chung cư → Nhập tên loại tiện ích → Chọn ảnh icon loại tiện ích (được PiHome thiết kế sẵn) sau đó lưu lại.

Sửa loại tiện ích: Ở cuối loại tiện ích cần sửa chọn nút sửa sau đó cập nhật thông tin mới và lưu lại

Xoá loại tiện ích: Để xoá loại tiện ích ở cuối dòng loại tiện ích cần xoá chọn nút xoá.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>