Log: lịch sử thao tác

Log ghi nhận thao tác của nhân viên sử dụng phần mềm nhằm phục vụ mục đích kiểm soát hành vi và thao tác của nhân viên, kiểm tra lỗi sai.

Người dùng có thể tuỳ chọn lọc theo các loại thao tác liên quan đến các loại thông tin, phí, .....

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>