Nhóm dịch vụ

​​​​​​Nhóm dịch vụ

Là nơi chứa các dịch vụ có cùng tính chất và đặc điểm. VD: nhóm dịch vụ điện lạnh sẽ bao gồm dịch vụ vệ sinh máy lạnh, dịch vụ lắp đặt máy lạnh....

Thêm nhóm dịch vụ: Trong mục quản lý dịch vụ → Nhóm dịch vụ → Chọn tạo mới → Chọn chung cư → Nhập tên nhóm dịch vụ và mô tả → Chọn ảnh icon nhóm dịch vụ (được PiHome thiết kế sẵn) sau đó lưu lại.

Sửa nhóm dịch vụ: Ở cuối nhóm dịch vụ cần sửa chọn nút sửa sau đó cập nhật thông tin mới và lưu lại

Xoá nhóm dịch vụ: Để xoá nhóm dịch vụ ở cuối dòng nhóm dịch vụ cần xoá chọn nút xoá.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>