Phí điện

a. Tạo lẻ

Tạo lẻ phí điện áp dụng khi căn hộ chốt phí điện trước.

Trong mục Phí chọn phí điện, chọn tạo mới. Chọn chung cư, block, căn hộ tương ứng và nhập chỉ số mới và chỉ số cũ của đồng hồ điện.

b. Sửa

Sửa phí áp dụng với trường hợp taọ phí sai do chỉ số mới và chỉ số cũ trong file import bị nhập sai.

Trong phí điện lọc phí theo căn hộ và chọn nút sửa phí ở cuối dòng phí cần sửa. Sau đó nhập chỉ số lại cho đúng với thực tế và lưu lại. Phần mềm sẽ tự tính phí điện.

c. Xoá

Xoá phí điện áp dụng cho trường hợp tạo dư phí điện cần xoá bỏ đi.

Để xoá phí người dùng chọn Phí → Phí điện → Lọc phí điện tương ứng cần xoá và chọn nút xoá ở cuối dòng phí

d. Lọc/export

Trong mục phí → phí điện → nhập giá trị cần tìm kiếm theo các trường tương ứng và chọn lọc. Sau khi lọc người dùng có thể export kết quả ra file excel.                       

e. Thay đồng hồ điện

  • Căn hộ thay đồng hồ đúng ngày chốt phí: có thể dùng chức năng import dữ liệu nhập đủ chỉ số cũ = 0 chỉ số mới là số phát sinh ở đồng hồ mới
  • Căn hộ thay đồng hồ không đúng ngày chốt phí: thì người dùng sẽ tạo 2 phí lẻ cho căn hộ: phí lẻ thứ nhất là phí lẻ cho chỉ số được chốt ở đồng hồ cũ trong tháng, phí lẻ thứ 2 là phí cho đồng hồ mới.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>