Phí gửi xe

a. Tạo lẻ

Áp dụng cho trường hợp phát sinh thêm xe sau khi đã tạo phí hàng loạt phí gửi xe

Để tạo lẻ phí gửi xe người dùng vào mục phí chọn phí gửi xe chọn nút tạo mới, chọn các trường tháng tính phí, chung cư block căn hộ tương ứng và nhập phí lẻ đã tính sẵn vào ô phát sinh tháng này của phí gửi xe sau đó lưu lại

b. Sửa

Áp dụng trong trường hợp tính phí gủi xe sai.

Các bước thao tác sửa phí gửi xe như sau: Trong mục phí → Phí gửi xe → Lọc phí gửi xe theo mã căn hộ và chọn nút sửa ở cuối dòng phí. Tiếp theo nhập lại số tiền phí gửi xe phát sinh trong kỳ và lưu lại.

c. Xóa

Áp dụng trong trường hợp tạo dư phí gửi xe.

Để xoá phí người dùng chọn Phí → Phí gửi xe  → Lọc phí gửi xe tương ứng cần xoá và chọn nút xoá ở cuối dòng phí

d. Lọc/export

Trong mục phí → phí gửi xe → nhập giá trị cần tìm kiếm theo các trường tương ứng và chọn lọc. Sau khi lọc người dùng có thể export kết quả ra file excel.

                       

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>