Phí quản lý (dịch vụ)

a. Tạo lẻ

Sử dụng trong trường hợp cư dân nhận bàn giao nhà sau thời điểm tạo phí hàng loạt, cần tạo lẻ phí để bổ sung cho đủ phí quản lý (phí dịch vụ). Các bước tạo lẻ phí như sau:

  • Bước 1: ở mục Phí trên thanh menu, chọn phí quản chọn nút tạo mới
  • Bước 2: Nhập hoặc chọn các dữ liệu tương ứng với phí quản lý cần tạo
  • Tháng tính phí: chọn tháng tính phí tương ứng
  • Chọn chung cư, Block, căn hộ tương ứng với căn hộ cần tạo phí và lưu lại.

b. Sửa

Trong trường hợp tạo phí quản lý sai hoặc tính lẻ tháng cần điều chỉnh mức phí quản lý giảm đi thì người dùng chọn chỉnh sửa phí quản lý

Bước 1: ở mục Phí trên thanh menu, chọn phí quản lý, ở thanh công cụ lọc nhập mã căn hộ và lọc phí quản lý tương ứng với căn hộ. Chọn phí tương ứng với kỳ phí cần sửa sau đó chọn nút sửa ở cuối dòng phí quản lý.

Bước 2: Nhập số phát sinh phí quản lý trong kỳ mới và lưu.

c. Xoá

Sử dụng trong trường hợp tạo dư phí quản lý.

Ở mục Phí trên thanh menu, chọn phí quản lý, ở thanh công cụ lọc nhập mã căn hộ và lọc phí quản lý tương ứng với căn hộ. Chọn phí tương ứng với kỳ phí cần xoá sau đó chọn nút xoá ở cuối dòng phí quản lý.

​​​​​​​d. Lọc/export

Trong mục phí → phí quản lý → nhập giá trị cần tìm kiếm theo các trường tương ứng và chọn lọc. Sau khi lọc người dùng có thể export kết quả ra file excel.

​​​​​​​

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>