Phiếu thông báo lẻ

Phiếu thông báo lẻ

Tạo thông báo lẻ dùng để tạo phiếu thông báo riêng cho 1 căn hộ.

Để tạo phiếu thông báo lẻ người dùng chọn Quản lý phí → Chọn phiếu thông báo lẻ 1 → Chọn tạo mới → chọn tháng thông báo → Chọn lần thông báo → Chọn chung cư, block và căn hộ cần thông báo → Tích chọn vào loại phí cần thông báo → Chọn phương thức gửi thông báo qua Email, App, SMS (với SMS là dịch vụ trả phí) → Chọn mẫu hiển thị và lưu lại.

         

Để xem phiếu thông báo lẻ người dùng có thể chọn bộ lọc phiếu thông báo lẻ và lọc theo các tiêu chí của từng bộ lọc.

         

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>