Phiếu thu

 

​​​​​​​Phiếu thu

Đối với các căn hộ cần tạo lẻ phiếu thu thì vào mục phí → Phiếu thu → Tạo mới → Chọn chung cư, block, căn hộ và chọn tháng và nhập số phiếu thu → tích chọn phiếu loại phí và lưu.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>