Phiếu thu tổng

​​​​​​Phiếu thu tổng

Đối với các đơn vị in phiếu thu hàng loạt trước thì cần dùng chức năng phiếu thu tổng.

Để tạo phiếu thông báo tổng người dùng chọn trong mục Phí → Phiếu thu tổng → Tạo phiếu thu tổng → Chọn chung cư, chọn tháng → tích chọn phiếu loại phí và lưu.

         

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>