Quản lý tiện ích

Quản lý tiện ích

Mục quản lý tiện ích giúp người dùng thêm được các tiện ích nhỏ hơn vào trong loại tiện ích và cài đặt các khung giờ cung cấp.

Để tạo tiện ích người dùng vào mục Tiện ích → Quản lý tiện ích → Tạo mới → Chọn loại tiện ích → Chọn chung cư → Nhập tên loại tiện ích và mô tả, đính kèm ảnh đại diện cho loại tiện ích → Tạo các khung giờ và số lượng tối đa cho tiện ích sau đó lưu lại

         

Sửa tiện ích: Ở cuối tiện ích cần sửa chọn nút sửa sau đó cập nhật thông tin mới và lưu lại

Xoá tiện ích: Để xoá tiện ích ở cuối dòng loại tiện ích cần xoá chọn nút xoá.

                   

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>