Slider App Mobile

Là Banner xuất hiện trên trang chủ và trang Dịch vụ của App cư dân. Cài đặt tính năng trong trường hợp muốn quảng cáo các dịch vụ hiện có phục vụ cư dân (hiển thị tới 3 banner dạng slide)

a. Tạo banner

  • Từ thanh Menu → mục Cài đặt & Thông tin → mục Slider App Mobile → Tạo mới.
  • Nhập các thông tin cần thiết: chọn chung cư, đính kèm file hình ảnh (theo kích cỡ tỷ lệ 750x300 hoặc 1500x600 pixel…), gắn link nội dung chi tiết và thời gian hiển thị → Lưu.

b. Sửa/Xóa banner

  • Từ thanh Menu → mục Cài đặt & Thông tin → mục Slider App Mobile → Lọc chọn banner cần sửa/xóa theo các trường thông tin chung cư/block/căn hộ/tên banner…
  • Nhấn thao tác sửa phía cuối dòng của banner được chọn, sửa các thông tin chi tiết đã cài đặt → Lưu.

hoặc thao tác xóa banner.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>