SMS

Hệ thống PiHome hỗ trợ gửi SMS thông báo đến cư dân đơn lẻ hoặc hàng loạt, giúp thông báo đến cư dân chưa cài hoặc không duy trì đăng nhập app PiHome

Lưu ý: tính năng gửi SMS tới cư dân là tính năng tính phí, cần tích hợp nhà cung cấp dịch vụ SMS Brand Name dưới hình thức chăm sóc khách hàng.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>