Tạo phí chủ động

Tạo phí chủ động

Tạo phí tự động giúp tạo hàng loạt các phí quản lý (phí dịch vụ), phí gửi xe, và phí khác có tính thường xuyên.
Cách tạo phí: Ở mục quản lý phí → Chọn tạo phí chủ động → Chọn chung cư, tháng tạo phí và loại phí cần tạo → Ấn stạo phí. Sau khi hoàn tạo phí sẽ xuất hiện 1 dòng lịch sử phí đã được tạo.

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>