Tổng quan phân hệ vận hành

Khái quát

Đây là một trong bốn phân hệ chính của PiHome. Phân hệ vận hành cho phép các nhân viên vận hành dự án và các cấp quản lý theo dõi, báo cáo và ghi chú các dữ liệu cần thiết cho công việc vận hành diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng.

Phân hệ vận hành bao gồm web app và mobile app.

 

Web app phân hệ có các chức năng như sơ đồ dưới đây:

 

Diễn giải

 

 

Chức năng

Mô tả

 1. Quản lý công việc
 

Thống kê

Màn hình thống kê cung cấp thông tin tổng quan về tình hình thực hiện công việc hiện tại của dự án, phòng ban hay của tài khoản đang đăng nhập.

Lịch làm việc

Hiển thị công việc của dự án, phòng ban, nhân sự ở dạng lịch, có thể truy cập vào để thực hiện các thao tác báo cáo, thực thi công việc.

Danh sách công việc

Hiển thị công việc của dự án, phòng ban, nhân sự ở dạng danh sách, có thể truy cập vào để thực hiện các thao tác báo cáo, thực thi công việc.

Tạo công việc định kỳ

Chức năng cho phép người dùng tạo công việc định kỳ dựa trên thiết lập đã được cài đặt sẵn.

Cài đặt định kỳ

Khởi tạo, quản lý danh sách công việc định kỳ, có tính chất lặp đi lặp lại theo chu kỳ.

Đề xuất 

Khởi tạo, quản lý thông tin các phiếu đề xuất thực hiện một công việc nào đó từ nhân viên vận hành đến cấp quản lý (phiếu này gắn liền với công việc đề xuất).

 1. Báo cáo
 

Checklist tổng hợp hệ thống

Quản lý báo cáo công việc tổng hợp tất cả hệ thống có trong dự án.

Báo cáo theo hệ thống

Quản lý báo cáo công việc của từng hệ thống riêng biệt.

 1. Tài sản
 

Thống kê

Màn hình thống kê cung cấp các thông tin tổng quan về tài sản.

Danh sách tài sản

Quản lý các thông tin liên quan đến các tài sản hiện có của tòa nhà.

Trong đó:

 1. Xem các công việc liên quan đến tài sản tương ứng.
 2. Quản lý (xem, thêm, sửa, xóa) thông tin của tài sản.
 3. Xem mã QR của tài sản đó (có thể in ra) để phối hợp sử dụng với app vận hành hiệu quả hơn.

Nhóm tài sản

Cấu hình thông tin nhóm tài sản, cho phép người dùng phân loại tài sản theo nhóm để quản lý.

Hệ thống

Cấu hình các hệ thống chứa nhóm tài sản, là nhóm cấp cao hơn mục 3.3 để có thể quản lý hiệu quả hơn trong trường hợp có nhiều nhóm tài sản.

 1. Vật tư
 

Thống kê

Màn hình thống kê các thông tin số liệu, cung cấp thông tin tổng quan về Nhóm vật tư, Số vật tư, Thương hiệu vật tư….

Quản lý nhập/xuất kho

Quản lý các thông tin liên quan nhập/xuất kho của vật tư

Quản lý kho

Quản lý tồn kho vật tư tại BQL

Vật tư

Quản lý danh sách và thông tin vật tư

Thương hiệu

Cấu hình thông tin thương hiệu cho vật tư nhập liệu vào hệ thống

Nhóm vật tư

Cấu hình thông tin nhóm vật tư, cho phép người dùng phân loại vật tư theo nhóm để quản lý

 1. Dịch vụ
 

Thống kê

Màn hình thống kê cung cấp các thông tin tổng quan về dịch vụ.

Danh sách dịch vụ

Quản lý các thông tin liên quan đến các dịch vụ hiện có của tòa nhà.

Trong đó:

 1. Xem các công việc liên quan đến dịch vụ tương ứng.
 2. Quản lý (xem, thêm, sửa, xóa) thông tin của dịch vụ.
 3. Xem mã QR của dịch vụ đó (có thể in ra) để phối hợp sử dụng với app vận hành hiệu quả hơn.

Nhóm dịch vụ

Cấu hình thông tin nhóm dịch vụ, cho phép người dùng phân loại dịch vụ theo nhóm để quản lý.

Hệ thống

Cấu hình các hệ thống chứa nhóm tài sản, là nhóm cấp cao hơn mục 5.3 để có thể quản lý hiệu quả hơn trong trường hợp có nhiều nhóm dịch vụ.

 1. Quản lý thông tin đối tác
 

Danh sách đối tác

Quản lý các thông tin đối tác đang hợp tác liên quan đến dự án (cung cấp dịch vụ, đối tác vận hành, sửa chữa,...)

 1. Import
 

Vật tư

Cho phép người dùng thêm hoặc cập nhật dữ liệu vật tư  một cách hàng loạt bằng cách import file excel.

Thương hiệu

Cho phép người dùng thêm hoặc cập nhật dữ liệu thương hiệu  một cách hàng loạt bằng cách import file excel.

Tài sản

Cho phép người dùng thêm hoặc cập nhật dữ liệu tài sản  một cách hàng loạt bằng cách import file excel.

Dịch vụ

Cho phép người dùng thêm hoặc cập nhật dữ liệu dịch vụ  một cách hàng loạt bằng cách import file excel.

Nhóm dịch vụ - tài sản

Cho phép người dùng thêm hoặc cập nhật dữ liệu nhóm dịch vụ - tài sản  một cách hàng loạt bằng cách import file excel.

Cài đặt công việc

Cho phép người dùng thêm hoặc cập nhật dữ liệu cài đặt công việc định kỳ  một cách hàng loạt bằng cách import file excel.

Cài đặt nhiệm vụ

Cho phép người dùng thêm hoặc cập nhật dữ liệu nhiệm vụ của công việc định kỳ  một cách hàng loạt bằng cách import file excel.

 1. Hỗ trợ

Hệ thống wiki dành cho người dùng. Cho phép người dùng tra cứu, cập nhật kiến thức sử dụng phần mềm.

 

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>