Tài khoản

Tài khoản có 3 loại:

  • Tài khoản công ty quản lý: có đầy đủ chức năng thao tác và xử lý trên 1 chung cư. Để phân quyền cho tài khoản xem và thao tác được nhiều chung cư cần vào cài đặt chung cư chọn cài đặt nhân sự và tích chọn vào tài khoản cần phân quyền.
  • Tài khoản quản lý chung cư: Tài khoản chỉ có quyền trên 1 chung cư và chỉ xem và thao tác trên 1 chng cư được phân quyền.
  • Tài khoản phòng ban: Tài khoản phòng ban phục vụ trong các thao tác liên quan tới hội thoại và xử lý các vấn đề của cư dân góp ý phản ảnh tới BQL.

a. Tạo tài khoản:

Ở mục tài khoản → Chọn tạo mới → Nhập các thông tin Email, tên, user, mật khẩu → Chọn loại tài khoản → Chọn đơn vị → Lưu

b. Phân quyền quản lý chung cư:

Xem mục cài đặt thông tin chung cư, phần cài đặt nhân sự (link)

Copyright © 2021 PiHome . All rights reserved.

>